Πιστοποίηση Μαθητών σε Ικανότητες ΤΠΕ

Πιστοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ

Πρόκειται για μια οργανωμένη εξεταστική διαδικασία μέσω υπολογιστή κατά την οποία διαπιστώνεται αν ο μαθητής έχει αποκτήσει ικανότητες αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή του ζωή. Το πλαίσιο απόκτησης και χρήσης των ικανοτήτων ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα ευρύ αφού αφορά στο σύνολο των ευκαιριών ή δυνατοτήτων που έχει ο μαθητής να έρθει σε επαφή και να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ, όχι μόνο εντός της τυπικής εκπαίδευσης αλλά και εκτός αυτής, στο ευρύτερο περιβάλλον.

Λίγα λόγια για το project

Η ανάπτυξη του Portal βασίστηκε στο CMS Joomla!  Χρειάστηκε να τροποποιήσουμε ένα T3 Responsive Template, ώστε να δημιουργήσουμε στο front-end το αποτέλεσμα της δουλειάς του Designer που μας παραδόθηκε σε Photoshop. Βασιζόμενοι στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από την ομάδα διαχείρισης του έργου δημιουργήσαμε ένα website πλούσιο σε υλικό με αρκετές υπηρεσίες, όπως Προβολή δοκιμασιών, F.A.Q, Help Desk, σύνδεση με το MIS, Οδηγούς με οπτικό υλικό (sliders κλπ).

Φορέας υλοποίησης: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Design

Χρώματα

παλέτα χρωμάτων

Τυπογραφία: Asty CF Std

γρμματοσειρά Asty CF Std

Εικονίδια

εικονίδια

HTML elements

Header

στιγμιότυπο header

Ερωτήματα

sc com2cert 2

Slider επεξήγησης

sc com2cert 3

F.A.Q

στιγμιότυπο σελίδας F.A.Q.

Συνοπτικά

XHTML

CSS3

Responsive Web Design

T3 Framework

Οπτικό υλικό - Slider εκμάθησης

Πλατφόρμα: Joomla