Τύπος μαθήματος

Εργαστήριο

Περιγραφή

Στο εργαστηριακό μάθημα οι φοιτητές θα εξοικειωθούν στη χρήση τρόπων αναπαράστασης δεδομένων για το σχεδιασμό αποδοτικών αλγορίθμων επίλυσης κλασικών υπολογιστικών προβλημάτων. Θα εξασκηθούν πάνω σε βασικές έννοιες Δομών Δεδομένων και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού όπως: Κλάσεις, Πίνακες, Αλγόριθμοι Ταξινόμησης, Αλγόριθμοι Αναζήτησης, Στοίβες, Ουρές και Λίστες.

θεματικές ενότητες

  • Αλγοριθμικές δομές στη Java
  • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός στην Java
  • Στατικές και Δυναμικές Δομές Δεδομένων – Πίνακες μίας διάστασης
  • Πίνακες δύο διαστάσεων
  • Αλγόριθμοι Αναζήτησης
  • Αλγόριθμοι Ταξινόμησης
  • Δυναμική Δομή Δεδομένων: Στοίβα
  • Δυναμική Δομή Δεδομένων: Ουρά
  • Δυναμική Δομή Δεδομένων: Λίστα

Λογισμικό

Eclipse SDK