Τύπος μαθήματος

Θεωρία

Περιγραφή

Εισαγωγή στην ανάπτυξη εφαρμογών παγκόσμιου ιστού. Επισκόπηση βασικών εννοιών, πρωτοκόλλων και γλωσσών, HTML, XHTML, XML, TCP/IP. Ανάπτυξη εφαρμογών από την πλευρά του πελάτη, AJAX = JavaScript + XML Ανάπτυξη εφαρμογών από την πλευρά του εξυπηρετητή, Web Servers (Apache HTTP Server, Tomcat) JSP, Servlets. Web Services (Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού), SOAP, WSDL, UDDI, SOAP RPC. Ανάπτυξη Web Services με χρήση Java Web Services και Apache Axis SOAP engine. Ανάπτυξη εφαρμογών με .NET (dotnet) Microsoft. Ανάπτυξη “mashups”. Συνδυασμός περιεχομένου (content) ή/και λειτουργικότητας από υπάρχουσες υπηρεσίες ιστού και ιστοσελίδες για την παροχή νέων υπηρεσιών/εφαρμογών. Χρήση έτοιμων APIs : GoogleMaps, Amazon, del.icio.us, Flickr.

Θεματικές ενότητες

  • Βασικές έννοιες και τεχνολογίες Web
  • Cloud Computing
  • Big Data
  • Crowd
  • CMS
  • LMS
  • Social
  • Web Forms
  • PHP - MySQL

Συγγράμματα

Rajaraman, A., Ullman. J. D. (2014). Εξόρυξη από Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων. Αθήνα: Εκδόσεις Νεών Τεχνολογιών.

Βαζιργιάννης, Μ., Χαλκίδη, Μ. (2005). Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων και τον παγκόσμιο ιστό. Εκδόσεις Gutenber.

Puttini, R., Erl, T., Mahmood, Z. (2015). Cloud Computing Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική. Εκδόσεις Χ. Γκιούρδα ΣΙΑ ΕΕ.