Τύπος μαθήματος

Εργαστήριο

Περιγραφή

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διδάσκονται και επιλύονται ασκήσεις στο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Oracle Database.

θεματικές ενότητες

  • Γενική εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων. Εισαγωγή στο περιβάλλον της Oracle
  • Εξοικείωση με το περιβάλλον της Oracle. Δημιουργία πινάκων. Τύποι δεδομένων. Εισαγωγή δεδομένων
  • Εξοικείωση με το περιβάλλον της Oracle. Συναρτησιακές εξαρτήσεις. Μεταβολή της δομής πίνακα. Τροποποίηση δεδομένων πίνακα
  • Επαναληπτικές ασκήσεις διαχείρισης δεδομένων
  • Απλά ερωτήματα στην QBE της ORACLE
  • SQL (απλές εντολές select, απλά-σύνθετα κριτήρια, ORDER BY, LIKE)
  • SQL (εντολή select συνενώσεις INNER, OUTER, NATURAL)
  • SQL (εντολή select aggregate functions ομαδοποίηση)
  • SQL (εντολές συνόλων, UNION, MINUS, IN, ANY, ALL)
  • SQL (εντολές διαχείρισης δεδομένων, CREATE, INSERT, UPDATE, DROP, ALTER)

Λογισμικό

Oracle Database 11g Express