Τύπος μαθήματος

Εργαστήριο

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος ανάλυση των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του μοντέλου E-R και του σχεσιακού μοντέλου. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διδάσκονται και επιλύονται ασκήσεις στο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων MS access.

θεματικές ενότητες

  • Σχεδιάζοντας μία Βάση Δεδομένων: Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων (Οντότητες, Γνωρίσματα, Κλειδί)
  • Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων (Συσχετίσεις). Εργαλεία δημιουργίας διαγραμμάτων
  • Εισαγωγή στην ACCESS: Κατασκευή του πρώτου μας πίνακα
  • Τύποι δεδομένων και Ιδιότητες Πεδίων
  • Από το ΔΟΣ στην ACCESS. Υλοποίηση συσχετίσεων
  • Διασφάλιση Αναφορικής Ακεραιότητας
  • Απλά ερωτήματα σε ACCESS Design Query
  • Σύνθετα ερωτήματα σε ACCESS Design Query – Συναρτήσεις
  • SQL σε ACCESS
  • Παρουσίαση των ACCESS Forms

Λογισμικό

MS Access