Τύπος μαθήματος

Εργαστήριο

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος ανάλυση των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του μοντέλου E-R και του σχεσιακού μοντέλου καθώς και η λεπτομερής εξάσκηση των εντολών της γλώσσας SQL. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διδάσκονται και επιλύονται ασκήσεις της γλώσσας SQL στο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων MySQL.

θεματικές ενότητες

  • Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΔΟΣ)
  • Από το ΔΟΣ στο ΣΔΒΜ. Δημιουργία σε ACCESS μίας βάσης δεδομένων
  • Εισαγωγή στη MySQL. Δημιουργία λογαριασμών και παρουσίαση δυνατοτήτων
  • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων σε MySQL
  • Επίλυση ερωτημάτων σε SQL στη MySQL
  • Επίλυση ερωτημάτων με συναρτήσεις σε SQL στη MySQL
  • Κανονικοποίηση
  • Επίλυση ερωτημάτων σε βάση 3ης κανονικής μορφής στη MySQL– χρήση JOIN
  • Επίλυση προχωρημένων ερωτημάτων στη MySQL– χρήση GROUP BY, HAVING και LIMIT
  • Επανάληψη κανονικοποίησης και σύνθετων ερωτημάτων

Λογισμικό

MS Access
MySQL